En undersökande studie av kasinoloyalitetsprogram

By Publisher

Till följd av en ökad insyn i det professionella arbetet uppstår i denna kontext ett motstånd till förändring. Tidigare studier av förändring inom professionella organisationer uppvisar dock begränsningar i sitt sätt att förstå fenomenet.

En studie av lärares intentioner med och genomförandet av ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 9. "Teachers’ intentions with integrated science teaching and how it is About this service. Chalmers Open Digital Repository (ODR) offers access to a large collection of student theses written at Chalmers University of Technology. Full text versions are not available for all records, but from 2010 and forward, master"s theses are well covered. Buy Aspekter på partiformning i samband med materialbehovsplanering (MRP): En undersökande studie av resultat från teoretiska och empiriska utvärderingar avsedda för operativ planering by Wemmerlöv, Urban (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9. Det finns inte bara ett sätt att vara flicka eller pojke på, utan det varierar utifrån situation och utifrån vilka som medverkar, säger Ann-Sofie Holm. Men det är den starka individen som står i fokus och det gäller att kunna ta för sig och marknadsföra sig själv. Korttidsminne hos häst - en praktisk studie med hästar av olika kön och ålder. Short-term memory in horses- a practical study with horses of different gender and age. Elinor Artursson & Rebecka Andersson Handledare: Karin Morgan, SLU, Ridskolan Strömsholm Examinator: Åsa Viklund, SLU, Institutionen för husdjursgenetik Omfattning: 15 hp Larsson, Mats. 1986, Arbete och lon vid Bredsjo bruk : en studie av loneprinciper och lonenivaer for olika yrkeskategorier vid Bredsjo bruk 1828-1905 / Mats Larsson [Universitetet] ; Distributor, Almqvist & Wiksell International Uppsala : Stockholm. Wikipedia Citation On-air, on Global Player and outdoor – through these platforms combined, we entertain and reach 51.7 million individuals across the UK every week.

– EN STUDIE OM MARKNADSFÖRINGEN AV BORÅS Magisteruppsats i Företagsekonomi Amra Hadzimesic Madeline Roth VT 2008:MF18 . Förord För ett vänligt och professionellt bemötande, ett visat intresse för vår uppsats samt engagerande, intressanta och informationsrika intervjuer

CESNUR, the Center for Studies on New Religions, is an international network of associations of scholars working in the field of new religious movements. Its director is the Italian scholar Massimo Introvigne. CESNUR is independent from any religious group, Church, denomination or association. This site is managed by CESNUR International of Torino, Italy (Via Confienza 19, 10121 Torino, Italy Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser. En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Den egna erfarenheten gestaltad i form av en berättelse från ett arbetspass på sjukhuset är i fokus och undersökningen tar sitt avstamp i den. Det som belyses är de olika kunskapsformer som akutsjuksköterskan lutar sig mot när hon använder sin "kliniska blick"och hur de samverkar och är beroende av varandra.

– En undersökande studie av Nelly.com med syftet att finna möjligheter till att minska deras slow-movers Engelsk titel: Whoops, the stock is full..! – A study of Nelly.com in order to find possible ways to reduce their slow-movers Utgivningsår: 2010 Författare: Sandra Kristiansson och Fanny Lindbäck Handledare: Vigo Peterzon Abstract Denna uppsats är en undersökande studie inom Information Extraction. Huvudsyftet är att skapa och utvärdera metoder inom Information Extraction och undersöka hur de kan hjälpa till att förbättra det vetenskapliga resultatet av klassificering av textelement. En avestetiserad förståelse av lärprocessers innehåll – resultatanalys och diskussion En avestetiserad skol- och lärandekultur 148 Det kreativa samspelet i en undersökande arbetsprocess 153 Ett kreativt samspel 153 En undersökande arbetsprocess 155 Självvärdering 157 Den innovativa, gestaltande och re+ekterande lärprocessen 161

Del av designprocessen. En första konkretisering av visionen. Enkla skisser, metaforer. Omvandlas successivt till en mer konkret modell som kan kommuniceras med och kring. Konkretiseras med hjälp av utforskande metoder och gestaltningstekniker.

Del av designprocessen. En första konkretisering av visionen. Enkla skisser, metaforer. Omvandlas successivt till en mer konkret modell som kan kommuniceras med och kring. Konkretiseras med hjälp av utforskande metoder och gestaltningstekniker.